Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономические arrow Мировая экономика arrow
Сучасний стан зовнішньоторговельної політики України

ВИСНОВКИ

Після розгляду й аналізу даної теми можна зробити висновок про те, що зовнішньоторговельна політика у різних її формах і проявах є потрібною для розвитку економіки будь-якої країни.

В даній роботі були розглянуті теоретичні аспекти функціонування зовнішньоторговельної політики в сучасних міжнародних ринкових умовах, був зроблено аналіз державного регулювання пріоритетних галузей економіки країни. Також було визначено основні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоторговельної політики України.

Отже, можна зробити висновок, що зовнішньоторговельна політика є важливою складовою економічного розвитку країни, однак для позитивного її впливу, необхідно направляти її на:

утримання обсягів зовнішньої торгівлі, які будуть приносити дохід у бюджет, прибуток суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності;

насичувати ринок потрібними товарами;

не завдавати шкоди національним виробникам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Митний кодекс України

.Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" №959-ХІІ від 16 квітня 1991 р. // Вісник Верховної Ради України. - 1991. - № 29.

. Закон України „Про Митний тариф № 2371-III від 5 квітня 2001 року // Вісник Верховної Ради України. - 2001. - № 29.

. Власюк О.С. Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України. - К.: НІСД, 2007. - 80 с. - (Сер. Екон. стратегії; Вип. 5).

. Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической деятельности.-Алматы: Экономика, 2005. - 184с.

. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г. Андрійчука: Моногр. - К.: НІСД, 2006. - 148 с. - (сер. Екон. стратегії; Вип. 4).

. Світова практика протекціонізму та можливості його застосування в Україні / В. Антонов // Визвольний шлях: Суспільно-політичний та літературний місячник. - Київ. - 2007. - Кн.7. - С.3 - 13.

. Україна: протекціонізм і тарифи / Ю. Дьомін // Митна справа: Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. - Львів, 2004. - №1. - С.21

. Застосування політики протекціонізму в сучасному світі / О. Округлення, А. Блінов // Журнал Європейської економіки: Тернопільський національний економічний університет. - 2007. - №2. - С.159 - 175

. Одягайло, Б.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Б. М. Одягайло. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 407 с

. Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - 6-тє вид., стереот. - К.: Знання, 2006. - 406 с.

. Дахно, І.І. Світова економіка: навчальний посібник / І. І. Дахно. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 280 с.

. Міжнародна економіка [Текст]: навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. Поручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 160 с

. Україна у цифрах у 2007 році: стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2008. - 260 с.

. Гудзь О.Є. Удосконалення кредитного субсидування сільськогосподарських товаровиробників // Теорія і практика ринків. - 2007. - №3. - С.67-72.

. Сагалевич В.И. Регуляторная политика в сфере малого и среднего бизнеса в Украине: пути реформирования // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов. Ч. 3. - Донецк: ДонНУ, 2005. - С.799-802

. Мовчан В. (2010) "Україна в міжнародному економічному співробітництві" // Зовнішня політика України2009. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник. Під ред. Г.М.Перепелиці. - Київ, 2010.

. Куценко К., Кузяків О. (2009) "Технічне регулювання в Україні після набуття країною членства у Світовій організації торгівлі". // Стан виконання окремих зобовязань України перед СОТ: 2009. Під ред. Ляпіної К.М.та Ляпіна Д.В. - К.: Ін-т власності і свободи. Видавництво "LAT&K"

. Хэрис, Дж. Мэнвилл. Международные финансы /Пер. с англ. - М.: Информ.-издат. дом Филингъ, 2006. - 296 с. - (Сер. Экономика для практиков).

 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Сучасний стан зовнішньоторговельної політики України
ВСТУПРОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ1.1 Поняття зовнішньоторговельної політики та її види1.2 Методи та інструменти здійснення зовнішньоторговельної політики держави1.3 Вплив національної регуляторної політики на зовнішньоторговельну політику країниРОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРЇНИ2.1 Напрямки зовнішньоторговельної політики України у регіональному розділі2.2 Особливості державного регулювання окремих секторів вітчизняної економіки2.3 Оцінка впливу регуляторної політики на динаміку зовнішньої торгівлі УкраїниРОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ3.1 Проблеми захисту зовнішньоторговельної політики в умовах членства в СОТ3.2 Перспективні напрямки формування вітчизняної зовнішньоторговельної політикиВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ